Worapong

ธันวาคม 16, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค

ธันวาคม 13, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

ธันวาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

ธันวาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบึงกาฬ