Worapong

สิงหาคม 11, 2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

สิงหาคม 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

สิงหาคม 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง

สิงหาคม 7, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์