อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ

สำหรับงานออกแบบสื่อต่าง ๆ

• ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย •


• ตราสัญลักษณ์คณะฯ •


• ตราสัญลักษณ์ •
MUMT x TQC : THAI


• ตราสัญลักษณ์ TQC •
Thailand Quality Class


• ตราสัญลักษณ์ •
MUMT x TQC : ENG


• PowerPoint Template •


• Graphic device •


• Fonts •


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับงานเอกสาร/หัวจดหมาย