อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับงานออกแบบสื่อต่าง ๆ

• คู่มือระบบอัตลักษณ์ •


• ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย •


• ตราสัญลักษณ์คณะฯ •


• Fonts •


• PowerPoint Template •


• Graphic device •


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับงานเอกสาร/หัวจดหมาย