สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มหน่วยการเงิน
 • แบบฟอร์มใบขอใช้รถส่วนกลาง               .pdf  |  .docx
 • ใบคำขอกู้เงินสวัสดิการ                                      .pdf  /  .word
 • สัญญากู้เงินสวัสดิการ                                       .pdf  /  .word
 • สัญญาค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการ                         .pdf  /  .word
 • ใบคำขอกู้เงินสวัสดิการ
  (สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ)        .pdf  /  .word
 • สัญญายืมเงินสวัสดิการ
  (สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ)        .pdf  /  .word
 • สัญญาค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการ
  (สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ)       .pdf  /  .word
 • ใบเบิกสวัสดิการ                                                .pdf  /  .word
 • ใบเบิกสวัสดิการ
  (สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ)       .pdf  /  .word
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมอบรม                                    .pdf  /  .word
 • แบบฟอร์มขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      .pdf  /  .word

– ข้าราชการ
– พนักงานมหาวิทยาลัย
– ลูกจ้าง