งานวิจัย

The faculty focuses on both basic and translational researches to address the important research questions to solve problems identified in various settings. Beside a large number of publications in international journals and patents, research findings and outputs produced by our faculty contribute significantly to novel knowledge building, sciences and technology advancement, and improvement of quality of life and well-being.

Publications in 2005-2021

Researches conducted at the faculty can be grouped into four major areas below.

แหล่งทุนวิจัยภายใน

ทุนรายได้คณะฯ

  • ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
  • ทุนสนับสนุนค่าตำราและสื่อการเรียน
  • ทุนสนับสนุนการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แหล่งทุนวิจัยภายนอก “ภายในประเทศ”

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.net.php
  • มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  http://www.ttsf.or.th
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   http://www.trf.or.th
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  http://www.nstda.or.th
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  http://www.mua.go.th

แหล่งทุนวิจัยภายนอก “ต่างประเทศ”

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

The faculty is currently in the process of establishingthe pilot plant project to produce rapid detection kits for various diseases that remain public health concerns such asleptospirosis, malaria, tuberculosis, and cancer. The pilot plan project has been developed with the collaboration between the faculty, the expert in the areas, and private companies.

Our major aim is to play a part in strengthening Thai biomedicalindustry and lowering the import of expensive technology andproducts.

 

  

การขอทุนวิจัย

การเปิดบัญชีธนาคาร

การเบิกจ่าย

ข้อปฏิบัติระหว่างได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

The process of research service

The process of academic service

แบบฟอร์มประกอบการขอดำเนินการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ   –    Download