คณะเทคนิคการแพทย์ มีบริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 และการทดสอบด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายชุดทดสอบทางการแพทย์ และสุขภาพ ดังนี้

รายละเอียดงานบริการ

ติดต่อบริการต่าง ๆ Click
บริการ เบอร์ติดต่อ รายละเอียด และค่าธรรมเนียมบริการ
 1. บริการตรวจสุขภาพ    
     1.1 บริการตรวจสุขภาพ 0 2419 7167
08 1985 8029
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/healthcare-service/

     1.2 บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม 09 2554 5230   https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/wellness-centre/
     1.3 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 0 2411 2258 ต่อ 121, 122
09 2554 5230
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/health-promoduction/
 2. บริการวินิจฉัย Covid-19 08 9749 5238
0 2441 4371 ต่อ 2610
LINE : @mumtcovidlab
 mumtcovidlab@gmail.com 
  https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/poster/2022/20220601-MUMTService-covid.png
 3. บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 06 5523 3387
08 9488 5466
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/product-analysis/

     3.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายนํ้าได้  
     3.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ  
     3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า  
     3.4 ผลิตภัณฑ์เจลที่ผสมแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ/ลดปริมาณเชื้อบนมือ  
     3.5 ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Disinfectant Wipe)
 
     3.6 ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (Dish wash detergent)  
     3.7 ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน (Toilet soap)  
     3.8 ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารกันบูด/สารกันเสีย (Preservative) เช่น แผ่นเช็ดโลชั่น, ครีม  
     3.9 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
 4. บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการทำลายเชื้อไวรัส
Virolab.mumt@gmail.com
0 2441 4371 ต่อ 2610 
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/product-analysis
     4.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดน้ำ หรือชนิดผงที่ละลายนํ้าได้
   
     4.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดฉีดพ่นธรรมดา หรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ    
 5. การตรวจวิเคราะห์สิ่งตกค้างในผักและผลไม้ 0 2441 4371-5 ต่อ 2630
08 4349 8489
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/detection-of-contaminants-in-food-products/
     5.1 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง  
     5.2 การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก  
     5.3 การตรวจวิเคราะห์จุลชีพก่อโรค  
     5.4 การตรวจวิเคราะห์ปรสิตก่อโรค
 
 6. บริการทางพิษวิทยา 0 2411 2258 ต่อ 153   https://mt.mahidol.ac.th/products-services/toxicology-service/
 7. บริการตรวจวิเคราะห์ทาง Proteomics  0 2441 4371 ต่อ 2620
08 6363 6997
mtproteomics@gmail.com
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/proteomics-services/

 8. บริการตรวจ Endotoxin 0 2411 2258 ต่อ 172
08 1423 5013
 9. EQAS 0 2441 4376 ต่อ 2512
06 3895 1287
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/eqas-th/
 10. โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) 0 2441 4371-9 ต่อ 2502
06 2259 7311
LINE : @MTInnotrex
 mumt.midascenter@gmail.com 

  https://mt.mahidol.ac.th/mumt-pilotplant/
 11. MIDAS Center 09 5906 4082
wemtinnotrex@gmail.com
  https://mt.mahidol.ac.th/mtinnotrex/
 12. หลักสูตรฝึกอบรม ไทย : 0 2441 4371 ต่อ 2842
ต่างชาติ : 0 2441 4371 ต่อ 2803
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/short-training-programs/
 13. งานพัฒนาคุณภาพและประเมินผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0 81363 1618