คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนายกระดับความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานห้องปฏิบัติการให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงความรู้และวิทยาการใหม่ในด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริการในหน่วยงานของตนเอง ในส่วนการบรรยายวิชาการบุคลากรภายในคณะฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิชาการ ให้กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีงานเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยเป็นแผ่นพับและหนังสือ นอกจากนี้ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เริ่มในปี พ.ศ.2545 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกันจวบจนถึงปัจจุบัน

Program duration

The length of all programs can be tailored to trainee’s need in conjunction with the Faculty
(1 month-1 year)

Admission requirements

Interested medical technology or radiological technology professionals must contact the Faculty to arrange specific training programs.
(1 month-1 year)

Educational fee

The tuition fee depends on the duration of training, bench fee, reagents and materials used.
(1 month -1 year)

Credits

Continuing Education Units and/or MT, RT Professional Education Certificates of Completion

รายการการจัดฝึกอบรมระยะสั้น

1. Quality management in clinical laboratories

2. Quality control in clinical laboratories

3. Research in Clinical laboratory science

4. Management of Medical Technology

5. Education and Curriculum Development

6. Blood Banking

Training course for staff from Laos under the Royal Patronage of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

7. Clinical chemistry including result interpretation in clinical chemistry and pathophysiology

8. Clinical microscopy, including:

– Laboratory diagnosis of hematological diseases

– Laboratory diagnosis for thalassemia

– Cytodiagnosis of CSF, effusion, urine

9. Diagnostic parasitology

10. Clinical bacteriology

11. Clinical immunoserology

12. Cell culture techniques

13. Quality control in conventional radiographic equipment and darkroom

14. Diagnostic Radiography: Advanced Digital Imaging: CT, MRI, Mammography

15. Advance testing technology

16. Bioinformatics, Data mining and health informatics

17. Digital Imaging and PACS Trainings

18. Digital Imaging and PACS Hand-On Workshops

19. Image Processing Workshops

20. Quality Control of Digital Imaging

* Programs in other areas as well as the length of all programs can be arranged upon request.

   โปรแกรมสำหรับผู้อบรมไทย : 0 2441 4371-5 ext. 2842, 2843 


   โปรแกรมสำหรับผู้อบรมต่างชาติ : 0 2441 4371-5 ext. 2803