คณะทำงาน

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประธาน
อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

คณะทำงาน
นางกุลธิดา โพธิ์แดง

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป

คณะทำงาน
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย

นักทรัพยากรบุคคล

คณะทำงาน
นายคณุสรณ์ จวนรุ่ง

นักวิชาการศึกษา

กิจกรรม ประจำปี 2566

โครงการ "เทคนิคการแพทย์ มหิดล เพื่อสังคมสุขภาพดี"

เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 66 ปี
โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

กิจกรรม ประจำปี 2565

โครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี” ครั้งที่ 29

โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

โครงการ มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย คณาจารย์ร่วมด้วยนักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

ผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่