คณะทำงาน

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประธาน
อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

คณะทำงาน
นางกุลธิดา โพธิ์แดง

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป

คณะทำงาน
นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย

นักทรัพยากรบุคคล

คณะทำงาน
นายคณุสรณ์ จวนรุ่ง

นักวิชาการศึกษา

กิจกรรม ประจำปี 2565

โครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี” ครั้งที่ 29

โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

โครงการ มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย คณาจารย์ร่วมด้วยนักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

ผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่