คณะเทคนิคการแพทย์ มีบริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 และการทดสอบด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายชุดทดสอบทางการแพทย์ และสุขภาพ ดังนี้

Service details

Click
Services Tel. Details and service fees
 1. Health Service    
     1.1 Health Care 0 2419 7167
08 1985 8029
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/healthcare-service/

     1.2 Holistic Health & Wellness 09 2554 5230   https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/wellness-centre/
     1.3 Health Promoduction 0 2411 2258 ต่อ 121, 122
09 2554 5230
  https://mt.mahidol.ac.th/products-services/health-service/health-promoduction/
 2. Covid-19 Testing 08 9749 5238
0 2441 4371 ต่อ 2610
LINE : @mumtcovidlab
 mumtcovidlab@gmail.com 
  https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/poster/2022/20220601-MUMTService-covid.png
 3. บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 06 5523 3387    https://mt.mahidol.ac.th/products-services/product-analysis/

     3.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายนํ้าได้  
     3.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ  
     3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า  
     3.4 Alcohol-based hand sanitizer  
     3.5 Disinfectant Wipe
 
     3.6 Dish wash detergent  
     3.7 Toilet soap  
     3.8 ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารกันบูด/สารกันเสีย (Preservative) เช่น แผ่นเช็ดโลชั่น, ครีม  
     3.9 Other products  
 4. บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการทำลายเชื้อไวรัส
Virolab.mumt@gmail.com    https://mt.mahidol.ac.th/products-services/product-analysis
     4.1 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดน้ำ หรือชนิดผงที่ละลายนํ้าได้
   
     4.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดฉีดพ่นธรรมดา หรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ    
 5. Detection of contaminants in food products 0 2441 4371-5 ต่อ 2630
08 1484 2478, 08 3091 9008
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/detection-of-contaminants-in-food-products/
     5.1 Pesticides  
     5.2 Heavy metals  
     5.3 Pathogen  
     5.4 Parasite
 
 6. Toxicology Service 0 2411 2258 ต่อ 153   https://mt.mahidol.ac.th/products-services/toxicology-service/
 7. Proteomic Analysis  0 2441 4371 ต่อ 2620
08 6363 6997
mtproteomics@gmail.com
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/proteomics-services/

 8. Endotoxin Testing Services  
 9. EQAS 0 2441 4376 ต่อ 2512
06 3895 1287
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/eqas-th/
 10. MUMT Pilot Plant 0 2441 4371-9 ต่อ 2502
06 2259 7311
LINE : @MTInnotrex
 mumt.midascenter@gmail.com 

  https://mt.mahidol.ac.th/mumt-pilotplant/
 11. MIDAS Center 09 5906 4082
wemtinnotrex@gmail.com
  https://mt.mahidol.ac.th/mtinnotrex/
 12. Training Programs ไทย : 0 2441 4371 ต่อ 2842
ต่างชาติ : 0 2441 4371 ต่อ 2803
  https://mt.mahidol.ac.th/services-th/short-training-programs/
grauduateMUMT2_25

Alcoho-Based Products

ExternalLink_grauduateMUMT2_18

Medical Test Kits