หัวหน้าศูนย์

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว
tararat.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

หัวหน้างาน

นางสาวลลิล ฐาปนธรรมชัย
หัวหน้างานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร
นักเทคนิคการแพทย์
lalin.tha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวธัชกร สนิทมัจโร
นักเทคนิคการแพทย์
thachkorn.san@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นายภูรินท์ จันทวานิช
นักเทคนิคการแพทย์
purin.cha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวพนิดา มงคลสุจริตกุล
นักเทคนิคการแพทย์
panida.mon@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นางสาวเบญจรัตน์ ธัญวโรดม
นักเทคนิคการแพทย์
benjarut.tun@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นายปรมินทร์ จันทร์ธนู
นักเทคนิคการแพทย์
poramin.jun@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นางสาวหนึ่งฤทัย แตงเล็ก
นักเทคนิคการแพทย์
nungruthai.tan@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายประดิษฐ์ พานิชนาพันธ์
ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
pradit.pai@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาวดี เหมือนวงษ์ธรรม
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส2
prapawadee.mue@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

รักษาการหัวหน้างาน

ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี
รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุล
และการตรวจเฉพาะทาง

kuntida.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวมยุรี ชีพธรรมคุณ
นักเทคนิคการแพทย์
mayuree.chi@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวนัญธิญา นาก้อนทอง
นักเทคนิคการแพทย์
nanthiya.nak@mahidol.ac.th

นางสาวพัชร์วิรัล ลาภอรุณลือเดช
นักเทคนิคการแพทย์
patvirul.lap@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิศมัย ดีไม่น้อย
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส1
pissamai.dee@mahidol.ac.th

หัวหน้างาน

นายณฐพงษ์ พุกบ้านเก่า
รักษาการหัวหน้างานบริการสุขภาพองค์รวม
นักเทคนิคการแพทย์

natapong.pok@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวณัฐวิกา ประดับวัน
นักเทคนิคการแพทย์
nattawika.pra@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดาวรุ่ง กรุดอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
daoroong.kru@mahidol.ac.th

นางสาวศุลีพร ยิ้มวาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sureeporn.yim@mahidol.ac.th

นางสาวดวงกมล ส่งแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
duangkamon.son@mahidol.ac.th

นางสาวกรุณา สุทธิวงศ์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
karuna.sut@mahidol.ac.th

หัวหน้างาน

อาจารย์ ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ
หัวหน้างานคลินิกเวชกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
chontida.yar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกมลวรรณ ทรัพย์อดิเรก
นักเทคนิคการแพทย์
kamonwan.sap@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นายเมธาสิทธิ์ สงวนเดือน
นักเทคนิคการแพทย์
maethasith.san@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธารินี เหมือนวงษ์ธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tharinee.mue@mahidol.ac.th

นางกัญญาภัค ทิพย์เทพ
พนักงานทั่วไป ระดับ บ1
kanyapak.tip@mahidol.ac.th

หัวหน้างาน

นางอรุณศรี ชูดวง
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและประเมินผลิตภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
arunsri.lim@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์
yuwadee.boy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวฐิตาพร ตุ๊ทราย
นักเทคนิคการแพทย์
thitaporn.tus@mahidol.ac.th

นางสาวณัฏฐนิช นวลละออ
นักเทคนิคการแพทย์
natthanit.nua@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรญา ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
soraya.sri@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

หัวหน้างาน

นางวรพร สินทรัพย์
หัวหน้างานธุรการและระบบสนับสนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
varrapron.sin@mahidol.ac.th
02-419-7167

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวรรณา อินผลเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wanna.inp@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 21

นายปิยะ ชื่นภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
piya.che@mahidol.ac.th

นายกันต์ แหนสระแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kan.nae@mahidol.ac.th

นางสมหมาย ฉันท์สำราญ
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
sommay.cha@mahidol.ac.th