ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร

หัวหน้าศูนย์

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว
tararat.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

หัวหน้างาน

นางสาวลลิล ฐาปนธรรมชัย
หัวหน้างานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร
นักเทคนิคการแพทย์
lalin.tha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวธัชกร สนิทมัจโร
นักเทคนิคการแพทย์
thachkorn.san@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นายภูรินท์ จันทวานิช
นักเทคนิคการแพทย์
purin.cha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายประดิษฐ์ พานิชนาพันธ์
ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
pradit.pai@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตต์จิรา ศรีชัยวรนาท
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส2
jitjira.sri@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

รักษาการหัวหน้างาน

ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี
รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุล
และการตรวจเฉพาะทาง

kuntida.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2619 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวมยุรี ชีพธรรมคุณ
นักเทคนิคการแพทย์
mayuree.chi@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นายณฐพงษ์ พุกบ้านเก่า
นักเทคนิคการแพทย์
natapong.pok@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวปิยากร มุสิกุล
นักเทคนิคการแพทย์
piyagorn.mus@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวณัฎฐณิชา กิจการ
นักเทคนิคการแพทย์
natthanicha.kit@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสสร สุดสมัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
patsorn.cha@mahidol.ac.th

นางสาวพิศมัย ดีไม่น้อย
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส1
pissamai.dee@mahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างาน

นางสาวธันยมัย อินทร
รักษาการหัวหน้างานบริการสุขภาพองค์รวม
นักเทคนิคการแพทย์
tunyamai.int@mahidol.ac.th
02-419-7167

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกฤฏิยากรญ์ ตันติธวัชชัยกุล
นักเทคนิคการแพทย์
kittiyakorn.tun@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดาวรุ่ง กรุดอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
daoroong.kru@mahidol.ac.th

นางสาวศุลีพร ยิ้มวาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sureeporn.yim@mahidol.ac.th

นางสาวกรุณา สุทธิวงศ์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2
kandarut.boo@mahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างาน

อาจารย์ ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ
รักษาการหัวหน้างานคลินิกเวชกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
chontida.yar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวมานิตา สุดชู
นักเทคนิคการแพทย์
manita.sut@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวพนิดา มงคลสุจริตกุล
นักเทคนิคการแพทย์
panida.mon@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธารินี เหมือนวงษ์ธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tharinee.mue@mahidol.ac.th

นางกัญญาภัค ทิพย์เทพ
พนักงานทั่วไป ระดับ บ1
kanyapak.tip@mahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างาน

นางอรุณศรี ชูดวง
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและประเมินผลิตภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
arunsri.lim@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์
yuwadee.boy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวชุติมน พิรุณทอง
นักเทคนิคการแพทย์
chutimon.pir@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวฐิตาพร ตุ๊ทราย
นักเทคนิคการแพทย์
thitaporn.tus@mahidol.ac.th

นายจักรภพ ใจเย็น
นักเทคนิคการแพทย์
Chakkaphop.jay@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรญา ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
soraya.sri@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

หัวหน้างาน

นางวรพร สินทรัพย์
หัวหน้างานธุรการและระบบสนับสนุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
varrapron.sin@mahidol.ac.th
02-419-7167

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวรรณา อินผลเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wanna.inp@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 21

นางมารศรี คงลิ้ม
ผู้ปฎิบัติการบริหารชำนาญงาน
marasri.kon@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นายปิยะ ชื่นภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
piya.che@mahidol.ac.th

นางสมหมาย ฉันท์สำราญ
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
sommay.cha@mahidol.ac.th