ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูล :
0 2441 4371-5 ext. 2630, 2704, 08 4349 8489


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มโครงการตรวจวิเคราะห์ “ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดศัตรูพืช ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในผักและผลไม้

นอกเหนือจากการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างยาฆ่าแมลง ในปัจจุบัน คณะฯ ยังได้ขยายขอบเขตการตรวจวิเคราะห์ให้มีครอบคลุมกับการตรวจหาโลหะหนัก เชื้อจุลชีพย์ และปรสิตที่อาจปนเปื้อนในผักผลไม้ ซึ่งอาจนำมาสู่การก่อโรคหรือส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคได้


การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

การตรวจวิเคราะห์จุลชีพก่อโรค

การตรวจวิเคราะห์ปรสิตก่อโรค

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก