บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค real-time RT-PCR