บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค real-time RT-PCR

Molecular Diagnosis สำหรับไวรัสอู่ฮั่น

แนวทางในการเก็บ และเลือกชนิดของตัวอย่างตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยโรค COVID-19

หน้ากากอนามัย : ใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง