Worapong

March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 26

March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia

March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด”