Worapong

May 14, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 26

March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia

March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ