Worapong

December 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

December 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality

December 16, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีเทคนิค

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Health Polytechnic of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภาควิชารังสีเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare […]
December 13, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา