Worapong

April 22, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดนนทบุรี

April 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยวิธี real-time RT-PCR

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และนายกสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ออกแบบกระบวนการทดสอบเพิ่มเติม โดยอาศัยการตรวจวิเคราะห์ RNA ในส่วนของยีนเจ้าบ้าน (Housekeeping gene) จากเซลล์มนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างตรวจ และป้องกันการแปลผลลบผิดพลาด โดยนับเป็นห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 แห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าว โดยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เที่ยงตรง และได้มาตรฐาน ศาสตราจารย์ ดร. […]
March 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

March 2, 2020

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล