sasichai

February 21, 2024

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)

February 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567

February 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

February 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม (Grand Opening) MUMT Sport Club 2024