คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26
February 20, 2024
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)
February 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสวัสดิการบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจที่ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร พร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล องค์กร อันจะนำไปสู่แนวทางการเสริมสร้างความรู้เพื่อการปฏิบัติต่อตนเองให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.876316597627000

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol