คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่”

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น
December 21, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center)
December 29, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่”

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง ร่วมพิธีเปิดงาน Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดงาน และนำการออกกำลังกายแบบวิถีใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual reality) พร้อมจับของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเครือข่าย AUN-HPN ร่วมงาน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) เป็นประธานคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Working Group Committee) ในเครือข่าย AUN-HPN กล่าวรายงาน

Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่” เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่คณะ สถาบัน ทุกส่วนงาน ทุกวิทยาเขต และพื้นที่ในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการรับรู้ของภายนอกมหาวิทยาลัยให้ได้ทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรม เอ็มยู-เฮลตี้ ไลฟ์สไตล์ (MU-Healthy Lifestyle) 2) กิจกรรม HEALTHY BODY สร้างเสริมสุขภาพดีสู่วิถีปกติใหม่ NEW NORMAL 3) กิจกรรมสอนออนไลน์ให้สนุก 4) กิจกรรม รณรงค์ Zero Tolerance Areas ในกลุ่มนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี บุคลากร และนักศึกษา จากแต่ละส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฯ ได้ให้เกียรติบรรยายถึงกิจกรรม HEALTHY BODY สร้างเสริมสุขภาพดีสู่วิถีปกติใหม่ NEW NORMAL พร้อมทั้งเชิญชวนให้บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น We Mahidol

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กองทรัพยากรบุคคล และคณะอนุทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมมหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5214114931936283