ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

Open house 2021 MUMT the heroes
November 15, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
December 6, 2021

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากคณะฯ ในโอกาสนี้อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน โดยเน้นย้ำในเรื่องของงานวิจัย และการมุ่งไปสู่ World Class University โดยคณบดีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และปิดท้ายด้วยการซักถาม พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lsRt48Iv6x0LwrV0rvEJPvzU6mX7b2Ob