Worapong

July 20, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

July 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022

July 11, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

July 4, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก