มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565

ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565
August 24, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan
August 29, 2022

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค อีกทั้งเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และพร้อมที่จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์/นักรังสีเทคนิคที่ดีในอนาคต ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้กล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหนทางสู่ความสำเร็จของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ร่วมกับอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งในเวลาต่อมาคณาจารย์ ได้ร่วมมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นักศึกษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ พร้อมก้าวไปเป็นบัณฑิตนักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิคที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.538604441398219