ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)
August 18, 2022
มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565
August 25, 2022

ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ลาวัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance (710), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds (711) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565 ในการนี้ห้องปฏิบัติการ 710 และ 711 ได้ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL โดยห้องปฏิบัติวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของคณะฯ จำนวนทั้งหมด 24 ห้องปฏิบัติการ ได้ผ่านการรับรองฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565 ทั้งหมดทุกห้อง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.537962094795787