เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
August 18, 2022
ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565
August 24, 2022

เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022) ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ทางวิชาชีพ สถานที่สำคัญ รวมถึงบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการให้เวลาแก่นักศึกษาใหม่ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

ภายในงานมีกิจกรรมการผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษาใหม่จากคณาจารย์ และรุ่นพี่, กิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ และบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมการแสดงละครหรรษาสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน, กิจกรรมฐานวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง, กิจกรรมการแสดง และสันทนาการ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความรัก ความอบอุ่นที่คณาจารย์ รุ่นพี่ มอบให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.534030301855633
ขอขอบคุณภาพถ่าย : นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล