คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
August 11, 2022
เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)
August 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยาย 306 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ (Lifelong learning skill : การฟัง การจับประเด็น วิเคราะห์ สะท้อนการคิด การสื่อสาร) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MTID 104 (Introduction to Medical Technology Profession) เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เข้าใจบทบาทและคุณค่าของวิชาชีพ ต่อสังคม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.533977298527600