Worapong

July 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหัวข้อ “การสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรวงค์ ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลสุขภาพใจให้แก่คณาจารย์ ไว้ใช้ในการดูแลนักศึกษา และสร้างเครือข่ายในการดูแลนักศึกษา รวมถึงมีทักษะในการสังเกตพฤติกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ […]
June 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

June 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

June 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565