Worapong

September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

September 25, 2020

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

September 25, 2020

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด

September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4