คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”

ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL
June 16, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565
June 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากโค้ชนิว วีระเดช ผเด็จพล ผู้ก่อตั้ง Fit-D GO HEALTHY AND HAPPY ได้ให้เกียรติบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “กินดี สุขภาพดี จิตใจดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับบุคลากร สร้างการรับรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะดี และเพื่อรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาวะดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565