คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”
June 22, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565
June 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ประธานผู้ตรวจประเมิน), รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพย์ (กรรมการผู้ตรวจประเมิน), รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ (กรรมการผู้ตรวจประเมิน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้คณบดีฯ ได้นําเสนอสรุปภาพรวมของคณะและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้ทําการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอน และได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมิน พร้อมแจ้งผลกาตรวจประเมินเบิ้องต้นด้วยวาจา และให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติม อีกทั้งมีการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินเบื้องต้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ณ ห้องประชุม 901ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5781882895159481