คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565
June 22, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043
June 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “เทคนิคการแพทย์กับบริบทการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์บนพลวัตของสังคมไทย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ รวมถึงการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัยทางสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาทั้งด้านการศึกษา วิชาชีพ และวิจัย ในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป ในช่วงเช้าศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สัมฤทธิผลการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย และการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น” พร้อมด้วย ทนพ. สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทเทคนิคการแพทย์ไทยในสถานการณ์โควิด-19 และก้าวต่อไปในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ร่วมบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการแพทย์มหิดลกับการดูแลสุขภาพประชาชนและการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย”

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งการบรรยายเป็น 2 ห้อง ซึ่งห้อง A เป็นการบรรยายให้ความรู้ในด้านงานวิจัย และนวัตกรรม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา, อาจารย์ ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้ำ และอาจารย์ ดร.ณัฐฐ หอมดี และห้อง B เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยนางสาวโชษิตา หน่อแก้ว, นายจุติพล แซ่ลี้, นายกิตติกรณ์ หวังเกียรติศักดิ์, ดร.ควีน ไทรเมือง, นายธนวัฒน์ พวดรักษา และนางสาววราลี เรือนคำ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5788713047809799