Worapong

January 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

January 23, 2023

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043

January 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.3

January 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ (MUMT Pilot Plant)