MUMT Volleyball for Students 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia
March 13, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ
March 13, 2023

วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม MUMT Volleyball for Students เพื่อให้นักศึกษาให้คณะเทคนิคการเเพทย์ ตระหนักถึงการดูเเลสุขภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของผู้อื่น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะฯ ทุกชั้นปี ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้เเก่ ทีม set เเน่ , ทีมย่องมาตบ , ทีมวอลละ เเละทีมซักป๊าบมั๊ยเตง ณ สนามวอลเลย์บอล อาคารโรงช้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ MUMT smartest Idol challenge โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ดูแลสุขภาพของตนเอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.675682954357033

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol