Worapong

February 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์

February 24, 2021

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

February 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

February 23, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย