คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565
January 8, 2022
ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ในรูปแบบออนไลน์
January 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จำนวน 1,000 ชุด สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายวารุตม์ สามิภักดิ์ Business Development and Key Account Manager, Medical system พร้อมด้วยนางสาวอัญญาณี อนันต์รัตนวิมล Medical laboratory leader, IVD Medical system เป็นตัวแทนมอบให้คณะฯ เพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทางการแพทย์

ในการนี้คณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทาง บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสูง และจะนำชุดตรวจที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5283066535041122