ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 (FUJIFILM COVID-19 Ag Test) จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
January 12, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2565
January 29, 2022

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2565 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS ให้กับบุคลากรจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Zoom Meeting Meeting เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงาน สภาพปัญหาของเทคโนโลยีภาพถ่ายทางการแพทย์ และระบบแพ็กส์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังสามารถประเมินการปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพทางการแพทย์ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น CT, MRI ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค นำโดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้ให้การอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5313757395305369