Worapong

April 28, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

April 20, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19

April 9, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017

April 7, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Technological Research for Diagnostic Test Development)