Worapong

November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Hotel Fuse อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินีสุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจวัดคลื่นสอมงโดยใช้เครื่อง Electroencephalography (EEG) เพื่อวัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมองของผู้ได้รับการบำบัดความเครียดด้วยศาสตร์เรกิ ในโครงการอบรม […]
November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

November 10, 2020

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์

November 9, 2020

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563