Worapong

February 20, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)

February 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563

February 17, 2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563

February 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)