คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
July 28, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2564
August 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 ครั้งที่ 226 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom (The 226th Online/Remote Site Visit in the AUN-QA Program Assessment at Mahidol University) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ AUN-QA assessors

ในการนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr.Eric Wibisono (Lead Assessor) University of Surabaya, Indonesia และ Assoc. Prof. Dr.Pham Van Tuan (Assessor) University of Danang, Vietnam ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินแบบ Hybrid Online ผ่านโปรแกรม Zoom เต็มรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการ Live Streaming of Site Visit เยี่ยมชมห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งวิทยาเขตบางกอกน้อย, ศาลายา, และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4752667561414358