คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2564

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
August 6, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
August 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2564

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ FUJIFIM ASIA PACIFIC PTE. LTD. จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ให้กับนักรังสีเทคนิค นักสารสนเทศ และผู้ที่สนใจชาวต่างประเทศ โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับต้น Level 1: Digital Imaging & Medical Informatics Foundation ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 และระดับกลาง Level 2: Medical Informatics Intermediate/PACS Administrator จัดขึ้นในวันที่ 17-18 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบแพ็กส์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยการแพทย์ โดยวิทยากรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค, รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค, Mr. Esnu Halim Healthcare Business Manager, FUJIFILM Medical System AI Strategic Management Digital Marketing, Mr. Suresh Kumar FUJIFILM Regional Business Manager, Healthcare IT Certified Project Management และ Mr. Ikang Dzulfikar IT Healthcare Product Development FUJIFILM Indonesia, IT Healthcare Engineer Computed Radiography Digital Radiography PACS

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4791029874244793