Worapong

March 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

March 5, 2024

เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

March 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

February 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26