Worapong

January 26, 2023

MUMT Smartest Idol challenge 2022

January 24, 2023

MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”

January 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

January 23, 2023

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043