คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop
March 21, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด”

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร (MUMT Knowledge Sharing) R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด” ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ได้ทราบถึงหลักการ และวิธีการการขอลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิก และรองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.892696315989028

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol