คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “การเขียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด”
March 21, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia
March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC17025) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 และหน่วยตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.892793919312601

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol