คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
March 21, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 26
March 27, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Technical School of Medical Care (TSMC), University of Health Science, Cambodia นำโดย Mrs. Saret Sokhom (Vice Director of TSMC) เพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ (Student internship program) อีกทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Student cultural exchange program) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building) เพื่อรองรับการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=895871955671464&set=a.520885896503407

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol