Worapong

December 3, 2020

MUMT Happy Students

November 30, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ในโอกาสแห่เวียนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐาน ภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณหอพระฯ หน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล […]
November 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Hotel Fuse อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินีสุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจวัดคลื่นสอมงโดยใช้เครื่อง Electroencephalography (EEG) เพื่อวัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมองของผู้ได้รับการบำบัดความเครียดด้วยศาสตร์เรกิ ในโครงการอบรม […]