โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
February 18, 2021
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
February 23, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบรรยายให้ความรู้ และสาธิตการใช้ชุดตรวจสารเคมีตกค้างฯ พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ ที่ผลิตและพัฒนาโดยคณะฯ ให้แก่เกษตรกรร้านค้าชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในงานประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดจริงใจ ก่อนนำมาจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ตลาดจริงใจ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสังคม เป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นผัก/ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน โดยตลาดจริงใจ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จะเปิดให้บริการในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 นี้