ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์
February 10, 2021
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
February 23, 2021

ถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting เพื่อพูดคุย สอบถามหลังจากจบกิจกรรมโครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ไปเมื่อวันที่ 10-20 ธันวาคม 2563 ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อทราบถึงสิ่งที่ได้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดค่าย และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถตอบจุดประสงค์ PLO8 ของสาขา MT และ PLO 5 ของสาขา RT ที่เน้นเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1IeOl_VeSRV9_zQ1-EOJyvyXpQnmuv1N2?usp=sharing