Worapong

September 26, 2022

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565

September 21, 2022

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5

September 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย

September 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”