Worapong

May 9, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

May 7, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

April 28, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

April 20, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19