คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และวัดเสนหา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
November 5, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
November 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และวัดเสนหา

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 728,663.50 บาท

และในเวลาเดียวกัน นางกุลธิดา โพธิ์แดง หัวงานหน้าบริหารจัดการทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีนี้มียอดรวมจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 1,094,917.73 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.593915719200424