Worapong

July 11, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

July 4, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

July 4, 2022

MUMT Mini Open House 2022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

July 1, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย